Ana Sayfa / Home Page

  

 Kahramanın Yolculuğu Üzerine - Joseph Campbell - On Hero's Journey

 

 

Bana göre iyi bir yaşam birbiri ardına kahramanın yolculuğu yapmaktır. Yeniden ve yeniden macera diyarına, yeni ufuklara çağrılırsınız. Her seferinde problem aynıdır: kalkışacak mıyım? Ve sonra kalkıştığınızda tehlike sizi bekler, ve yardım da, ve başarı ya da fiyasko. Orada her zaman bir fiyasko olasılığı vardır. Ama mutluluk olasılığı da oradadır. 

- Joseph Campbell

 

 

What I think is that a good life is one hero journey after another. Over and over again, you are called to the realm of adventure, you are called to new horizons. Each time, there is the same problem: do I dare? And then if you do dare, the dangers are there, and the help also, and the fulfillment or the fiasco. There’s always the possibility of a fiasco. But there’s also the possibility of bliss. 

- Joseph Campbell

  

 

 

Kahramanın Yolculuğu için "Bu herkesin geçirmesi gereken temel bir psikolojik dönüşümdür," diyor Joseph Campbell. Bir diğer dediği şey ise “İnsan ancak ölümü yaşamın karşıtı olarak değil de yaşamın bir yönü olarak kabul ettiği zaman yaşamı koşulsuz olarak kabul etmeyi deneyimleyebilir.”

 

 

 

For the Hero's Journey, Joseph Campbell says, "This is a fundamental psychological transformation that everyone has to undergo," and he adds, "One can experience an unconditional affirmation of life only when one has accepted death, not as contrary to life but as an aspect of life."

  

 

 

Önümüzde kesinlikle yeni bir çağ var ve bu bir gezegenler çağı olacak. Ancak yeni çağların başlangıçları genellikle korkunçtur, büyük şiddet ve yang’ın en acımasız yönü çıkar ortaya. Yeni çağlar öyle yumuşak gelmezler, onlar saldırı ve çarpışma zamanlarıdır. Ben hiç ılımlı bir şeylere dair bir işaret görmüyorum.
Cate Miodini’nin Joseph Campbell ile 1986 yılında yaptığı bir söyleşiden alıntı.

 

 

Certainly there is a new age coming, and it will be a planetary age. But the beginnings of ages are usually terrible, with great violence, yang in a most brutal way. New ages don't come softly; they are times of aggression and smashing. I see no sign of anything gentle happening.
Joseph Campbell in "Myths of the Universe: the Earth Spirit and the Coming of the New Age," an interview by Cate Miodini in ANIMA, 1986

 

 

  

Cennet ve cehennem içimizdedir, ve tüm tanrılar da içimizdedir. Bu, M.Ö. dokuzuncu yüzyıl Hindistan’ındaki Upanişadların büyük kavrayışıdır. Tüm tanrılar, tüm gökler, tüm dünyalar içimizdedirler. Onlar yüceltilmiş rüyalardır; rüyalar ise birbirleri ile çatışma halindeki vücut enerjilerinin imge formundaki tezahürleridir. Mit budur. Mit, vücuttaki organların birbiri ile çatışma halindeki enerjilerinin metaforik imgelerde, sembolik imgelerde bir tezahürüdür. O organ bunu ister, öbür organ şunu ister. Beyin de bu organlardan biridir. 

Mitolojinin Gücü, Joseph Campbell ile Bill Moyers

  

  

Heaven and hell are within us, and all the gods are within us. This is the great realization of the Upanishads of India in the ninth century B.C. All the gods, all the heavens, all the worlds, are within us. They are magnified dreams, and dreams are manifestations in image form of the energies of the body in conflict with each other. That is what myth is. Myth is a manifestation in symbolic images, in metaphorical images, of the energies of the organs of the body in conflict with each other. This organ wants this, that organ wants that. The brain is one of the organs. 

The Power of Myth by Joseph Campbell with Bill Moyers

  

  

  

Mitlerde açıkça görülen bir şey de kurtuluşun sesinin uçurumun dibinden geldiğidir. Karanlık an, gerçek dönüşümün mesajının geleceği andır. Işık en karanlık anda gelir.

Mitolojinin Gücü, Joseph Campbell ile Bill Moyers

  

   

One thing that comes out in myt...hs is that at the bottom of the abyss comes the voice of salvation. The black moment is the moment when the real message of transformation is going to
come. At the darkest moment comes the light.

The Power of Myth by Joseph Campbell with Bill Moyers 

 

      

Yola dünyayı kurtarmak için değil kendimizi kurtarmak için koyuluruz. Ama bunu yaparken dünyayı kurtarırsın. Yaşam dolu bir insanın etkisi yaşam verir. 

- Joseph Campbell

          

      

We’re not on our journey to save the world but to save ourselves. But in doing that you save the world. The influence of a vital person vitalizes. 

- Joseph Campbell

               

        

Doğaüstünün doğalın üzerinde ve ötesinde olduğu düşüncesi öldürücü bir düşüncedir. Ortaçağlarda dünyayı sonunda çorak bir ülkeye, insanların özgün olmayan hayatlar yaşadıkları, doğaüstünün yasaları onlardan ruhban sınıfın buyurduğu gibi yaşamalarını beklediği için gerçekten istedikleri hiçbir şeyi yapmadıkları bir yere dönüştüren işte bu düşünceydi. Çorak bir ülkede insanlar aslında onların olmayan ama kaçamayacakları yasalar olarak onlara dayatılan amaçları yerine getirirler. Bu öldürücüdür.

  Mitolojinin Gücü, Joseph Campbell-Bill Moyers, MediaCat, 2007, İstanbul

                 

        

The idea of the supernatural as being something over and above the natural is a killing idea. In the Middle Ages this was the idea that finally turned that world into something like a wasteland, a land where people were living inauthentic lives, never doing a thing they truly wanted to because the supernatural laws required them to live as directed by their clergy. In a wasteland, people are fulfilling purposes that are not properly theirs but have been put upon them as inescapable laws. This is a killer.

          The Power of Myth, Joseph Campbell interview with Bill Moyers, Broadway Books, 2001

          

        

If you can see your path laid out in front of you step by step, you know it's not your path. Your own path you make with every step you take. That's why it's your path.   

- Joseph Campbell

                 

 

Eğer önünüzdeki yolu adım adım görebiliyorsanız, biliniz ki o sizin yolunuz değildir. 

Size ait olan yolu, attığınız her yeni adımla siz inşa edersiniz.

İşte bu nedenle o sizin yolunuzdur.
 - Joseph Campbell

          

Çeviren: Güneş İlhan, 04.04.2013, İstanbul

Rev. 26.12.2015

   

    

sembolizm@gmail.com

   

©2013-2015, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.